Licznik odwiedzin

3540331

Gmina Radecznica na trasie Tour de Pologne!

 

         Tegoroczna, 78. edycja Tour de Pologne, podzielona jest na 7 etapów, które odbędą się w dniach 9-15 sierpnia.W czwartek, 20 maja br. trasę tegorocznej edycji przedstawił dyrektor generalny Tour de Pologne Czesław Lang. Najważniejszy wyścig kolarski w Europie Środkowo-Wschodniej zawita na Roztocze 9 sierpnia. Zawodnicy wyruszą z Placu Zamkowego w Lublinie pokonując 216 kilometrów. Tego dnia peleton przejedzie przez cztery miejscowości naszej gminy: Latyczyn, Radecznicę, Zaporze, Gruszkę Zaporską kierując się w stronę Krasnegostawu. Zakończenie I etapu będzie miało miejsce w Chełmie.

Wszystkich miłośników jednośladowych zmagań już dziś zapraszamy do kibicowania uczestnikom jednej największej kolarskiej imprezy w tej części Europy.

................................................................................................................................................

Każdy może pomóc

 

      Metalowy kosz w kształcie serca na plastikowe nakrętki, to zdobywająca coraz większą popularność forma recyklingu, a jednocześnie pomysł na szczytne akcje zbiórki, dzięki którym pieniążki ze sprzedaży zebranych nakrętek trafiają do osób potrzebujących. Takie serce stanęło ostatnio również w Radecznicy. Zakup sfinansowano ze środków funduszu sołeckiego w Radecznicy.

Zachęcamy Mieszkańców Gminy do uczestnictwa w tej inicjatywie!

................................................................................................................................................

ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 6 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego

Na podstawie art. 46 ust.3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Nr 8 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1944) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2- § 4 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Zakazuje się organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi.

§ 3. Nakazuje się utrzymywanie gęsi w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych.

§ 4. Jeżeli nie jest możliwe utrzymanie gęsi w sposób wskazany w § 3, w przypadku korzystania z wybiegów należy zachować następujące warunki:

1) wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony;

2) powierzchnia wybiegu powinna wynosić co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnych i maksymalnie 19 kg na 1 m2 dla młodych gęsi rzeźnych;

3) przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy przeszukać teren wybiegu i jego bezpośrednie otoczenie oraz otoczenie gospodarstwa w odległości 250 m celem wykrycia zwłok lub konających dzikich ptaków;

4) teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi;

5) ściółka stosowana na wybiegu powinna być składowana w sposób skutecznie zabezpieczający przed dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe powinna być stosowana po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym;

6) teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę odstraszaczy przed dzikimi ptakami;

7) wypuszczanie gęsi na wybieg powinno się odbywać w godzinach między 10 a 16;

8) zabronione jest pojenie i karmienie gęsi na wybiegu;

9) jeżeli na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne, należy uniemożliwić gęsiom dostęp do nich;

10) należy prowadzić codzienną dokumentacje z czynności prowadzonych w zakresie wymienionym w pkt 1-9, która powinna uwzględniać osoby odpowiedzialne za wdrażanie i weryfikację zasad bioasekuracji, informacje dotyczące rodzaju i ilości użytych środków dezynfekcyjnych, informacje o ewentualnych awariach i naprawach na terenie wybiegu, informacje o nieprawidłowościach stwierdzonych na terenie wybiegu, zwłaszcza dotyczących wystąpienia objawów chorobowych lub upadków gęsi, gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikiego ptactwa”;;

2) po § 4 dodaje się § 5 - § 8 w brzmieniu:

„§ 5. Zakazuje się stosowania zielonki w karmieniu gęsi.

§ 6. Nakazy i zakazy o których mowa w § 1 – 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze województwa lubelskiego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.

§ 8. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie województwa lubelskiego.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wojewoda Lubelski

Lech Sprawka 

................................................................................................................................................

                   WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN

                                  I NASIENNICTWA W LUBLINIE

 

 

 


KOMUNIKAT
ZASADY STOSOWANIA
ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ


➢ Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych.
➢ Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.
➢ Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.
W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad
➢ Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.
➢ Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
➢ Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
➢ Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
➢ Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.

Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
ul. Diamentowa 6, 20-447 Lublin
tel: 81 744-03-26, fax: 81 744-73-63
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie/

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

                   WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN                                   I NASIENNICTWA W LUBLINIE       KOMUNIKATZASADY STOSOWANIAŚRODKÓW OCHRONY ROŚLINW SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ ➢ Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych.➢ Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.➢ Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad➢ Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.➢ Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.➢ Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.➢ Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.➢ Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające. Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin. Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinieul. Diamentowa 6, 20-447 Lublintel: 81 744-03-26, fax: 81 744-73-63wi-lublin@piorin.gov.pl, piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie/
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski