Licznik odwiedzin

3540292

Otwarcie świetlicy w Dzielcach

 

     Dobiegły końca prace związane z przebudową świetlicy wiejskiej w Dzielcach. Wartość inwestycji wyniosła 954 037,66 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 500 000 zł  pochodzi ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach inwestycji przeprowadzone zostały m.in. roboty rozbiórkowe, zmieniono konstrukcję więźby dachowej i pokrycia dachowego, dokonano przemurowań układu pomieszczeń. Położono tynki wewnętrzne, posadzki. W świetlicy został przeprowadzony również remont instalacji elektrycznej i sanitarnej. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną oraz  ocieplono ściany budynku. Budynek został także wyposażony w instalację fotowoltaiczną.

Ponad to plac przy świetlicy został utwardzony kostką betonową oraz zyskał nowe ogrodzenie panelowe. Wzmocniono skarpy, a na zjeździe z drogi powiatowej utworzono zatokę postojową z zadaszoną wiatą przystankową. Wartość zadania to 71 587,03 zł.

W piątek 28 maja br. w Dzielcach odbyła się uroczystość, podczas której symbolicznie oddano do użytkowania przebudowaną świetlice. W wydarzeniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Dyrektor ARiMR oddział w Lublinie Krzysztof Gałaszkiewicz, płk pożarnictwa w stanie spoczynku Pan Mieczysław Skiba, Radna Powiatu Zamojskiego Gertruda Miarowska, Dyrektor WORD w Zamościu Marcin Kulig, Przedstawiciel LODR w Końskowoli Agnieszka Gawda, Radni, Sołtysi, Dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Gminy, mieszkańcy Dzielec. Tego dnia Wójt Gminy Marian Szuper z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego złożył serdeczne życzenia wszystkim osobom, które współtworzą lokalny samorząd terytorialny, jednocześnie dziękując im za poświęcenie i ogromną pracę włożoną na rzecz rozwoju Gminy Radecznica. Wydarzeniu towarzyszył wernisaż wystawy malarstwa Dominiki Małysz. W przygotowanie tej uroczystości zaangażowały się: Koło Gospodyń Wiejskich w Dzielcach, Radna miejscowości Dzielce Joanna Małysz, Sołtys wsi Helena Odrzywolska, Ochotnicza Straż Pożarna w Dzielcach oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy.

................................................................................................................................................

OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA

I ROZWOJU WSI


     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zh ust. 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) informuje, iż od dnia 7.06.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.
    Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.
Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl). Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Grzegorz Puda   
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi   

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

                   WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN                                   I NASIENNICTWA W LUBLINIE       KOMUNIKATZASADY STOSOWANIAŚRODKÓW OCHRONY ROŚLINW SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ ➢ Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych.➢ Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.➢ Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad➢ Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.➢ Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.➢ Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.➢ Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.➢ Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające. Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin. Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinieul. Diamentowa 6, 20-447 Lublintel: 81 744-03-26, fax: 81 744-73-63wi-lublin@piorin.gov.pl, piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie/
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski