Licznik odwiedzin

3373270

Informacja w sprawie funkcjonowania kasy Urzędu Gminy w Radecznicy

 

      Informuję, że kasa w Urzędzie Gminy w Radecznicy  jest ponownie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:00.

Uprzejmie proszę zainteresowanych o zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i higieny związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 

WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

................................................................................................................................................

WÓJT GMINY

RADECZNICA

Radecznica, dn. 17 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Radecznica na podstawie art.13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu gminy i zaprasza do składania ofert.

I. RODZAJ ZADANIA

Zapewnienie niżej wymienionym dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radecznica bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do następujących szkół i przedszkoli:

 • 2 dzieci z miejscowości Zakłodzie do S.O.S. w Zamościu ul. Śląska 45A,
 • 1 dziecko z miejscowości Gaj Gruszczański do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a,
 • 2 dzieci z miejscowości Zaporze do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zamościu ul. Gen. Orlicz Dreszera 14,
 • 1 dziecko z miejscowości Radecznica, ul Zielona do S.O.S. w Zamościu ul. Śląska 45A,
 • 1 dziecko z miejscowości Zaburze do S.O.S. w Zamościu ul. Śląska 45A,
 • 1 dziecko z miejscowości Gorajec – Zastawie do S.O.S. w Zamościu ul. Śląska 45A,
 • 1 dziecko z miejscowości Wólka Czarnostocka do Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za Krokiem” w Zamościu ul. Peowiaków 6a.

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Na realizację w/w zadania Gmina Radecznica przeznacza kwotę: 92 939, 00 zł /słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych/.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057z późn.zm.).

2. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

3. Zlecenie realizacji zadania w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

4. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057z późn.zm.).

IV. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Dowożenie należy organizować w dni nauki szkolnej oraz zajęć przedszkolnych w godzinach zajęć ustalonych przez placówki.

3. Dowóz dzieci może odbywać się środkami transportowymi przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

4. Dzieci należy dowozić z miejsca zamieszkania oraz po zajęciach odwieźć do tego miejsca.

5. W czasie przewozu należy zapewnić stałą i wykwalifikowaną opiekę nad dziećmi.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy ul. B. Prusa 21 w terminie do 10 grudnia 2020 r. w kopertach zamkniętych z oznaczeniem „Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych”.

VI. TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

1. Oferty mogą składać podmioty uprawnione, którymi są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057z późn.zm.), które prowadzą działalność statutową w danej dziedzinie.

2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór został określony w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

3. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji oraz przygotowane na niewłaściwych drukach nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.

4. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się w szczególności:

 • ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, zadeklarowaną przez  oferenta jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent ma realizować zadanie – wartość merytoryczną zadania i zgodność  z treścią ogłoszenia
 • ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • sposób realizacji zadań przez podmiot składający ofertę w latach poprzednich z uwzględnieniem rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
 • wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

5. Oferty spełniające określone kryteria będą rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Radecznica w celu opiniowania złożonych ofert.

6. Wyniki konkursu oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostaną podane do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radecznicy.

7. Wybór ofert nastąpi w ciągu 5 dni.

VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH I KOSZTACH Z NIMI ZWIĄZANYCH

1. Na realizację zadania publicznego p.n. „Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym z terenu Gminy Radecznica bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i przedszkoli” przeznaczono w 2019 r. kwotę 77 000,00 zł, a w roku 2020 – 87 500,00 zł.

2. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Radecznicy

WÓJT GMINY

Marian Szuper

Wzór oferty

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

................................................................................................................................................

     Powszechny Spis Rolny 2020 jest realizowany w trudnym okresie pandemii, dlatego też zależy nam bardzo na tym, by jak najwięcej osób spisało się przez Internet lub telefon.

Urząd Statystyczny w Lublinie nie dysponuje numerami telefonów do wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych w naszym województwie. Dlatego też prosimy, żeby użytkownicy gospodarstw rolnych, które jeszcze nie zostały spisane, udostępnili nam swój numer telefonu do tego celu.

Numer telefonu można przekazać do Urzędu Statystycznego w Lublinie na kilka sposobów:

 1. mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  – podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS oraz swój numer telefonu,
 2. SMS-em na numer 571506060 – ze swojego telefonu, podając numer gospodarstwa rolnego z listu Prezesa GUS.

 Adres e-mail i nr telefonu są również na stronie US Lublin:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/numer-telefonu-i-e-mail-do-urzedu-statystycznego-w-lublinie-spis-rolny-2020-,180,1.html

Mogą Państwo również podać swój numer telefonu pracownikom Gminnego Biura Spisowego w swoim urzędzie gminy/miasta, którzy przekażą go odpowiedniemu rachmistrzowi spisowemu, żeby mógł się z Państwem skontaktować i umówić na spotkanie lub przeprowadzić spis przez telefon.

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski