Licznik odwiedzin

3245214

I N F O R M A C J A

 

      Dotarły do nas niepokojące informacje o próbie oszustwa mieszkańców naszej Gminy związane z montażem instalacji fotowoltaicznych. Oszuści podając się za monterów instalacji fotowoltaicznych, przedstawiają faktury próbując w ten sposób wyłudzić od Państwa pieniądze.  Nikt nie ma prawa, za wyjątkiem Urzędu Gminy Radecznica, przedstawiać Państwu żadnych faktur do zapłaty związanych z fotowoltaiką, a monterzy nie mają prawa do pobierania jakichkolwiek opłat z tytułu montażu instalacji fotowoltaicznych. Gdyby ktokolwiek zetknął się z próbą wyłudzenia pieniędzy w ten sposób, proszę o bezzwłoczne powiadomienie policji czy też Urzędu Gminy w Radecznicy. Faktury wystawiane przez Urząd Gminy są drukowane na specjalnych formatkach i są wysyłane do Państwa listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Proszę być rozważnym i nie dać się oszukać.

................................................................................................................................................

INFORMACJA

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 11 maja 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z:

1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) – sprostowanie „Informacji Wojewody Lubelskiego z 5 maja 2020 r.”;

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 820).

1) DOTYCZY ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 2020R.

Na stronie 6 „Informacji Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 2020 r.” po wprowadzeniu do wyliczenia o czasowym, do odwołania, ograniczeniu wykonywania działalności leczniczej w pkt 5 powinno być:
5) sprawowania opieki stomatologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami.

2) DOTYCZY ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 7 MAJA 2020R. ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 2020R.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych

Po wprowadzeniu do wyliczenia „Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:” „1) prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:” – zmianie uległa lit. c, która otrzymuje brzmienie:
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), z wyłączeniem galerii sztuki (z wyjątkiem stanowiących część statutową działalności domów kultury albo ośrodków kultury), w tym centrów sztuki, oraz biur wystaw artystycznych.

................................................................................................................................................

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 7 maja 2020 roku


          Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

      W dniu 16 kwietnia 2020 r. została jednak uchwalona ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U poz. 695). Na mocy art. 102 tej ustawy zawieszone zostały obowiązki informacyjne wynikające z przepisów Kodeksu wyborczego, nałożone na wójtów i komisarzy wyborczych, ponadto przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania, głosowania korespondencyjnego oraz głosowania przez pełnomocnika.

         Zawieszone zostały przede wszystkim kompetencje Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie ustalenia wzoru karty do głosowania i zarządzenia druku kart. Pozbawienie Państwowej Komisji Wyborczej prawnych możliwości drukowania kart do głosowania sprawiło, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. jest niemożliwe. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania.

         Obowiązująca regulacja prawna pozbawiła Państwową Komisję Wyborczą instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków. W związku z powyższym Państwowa Komisja Wyborcza, informuje wyborców, komitety wyborcze, kandydatów, administrację wyborczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, że głosowanie w dniu 10 maja 2020 r. nie może się odbyć.

Jednocześnie w konsekwencji powyższego nie mogą mieć zastosowania także inne przepisy Kodeksu wyborczego związane z głosowaniem, w tym:

1) wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców;

2) nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, tj. zakaz prowadzenia agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych;

3) lokale wyborcze pozostaną zamknięte.

Państwowa Komisja Wyborcza w składzie:
Przewodniczący Sylwester Marciniak
Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Cieślak
Zastępca Przewodniczącego Wojciech Sych
    Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Maciej Miłosz
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski