Licznik odwiedzin

3245182

Radecznica, 30.03.2020 r.

 WYKAZ

 

     Wójt Gminy Radecznica na podstawie  art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Radecznica  przeznaczonych do wynajęcia w drodze bezprzetargowej w roku 2020.

................................................................................................................................................

K O M U N I K A T !!!

 

        Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radecznicy oraz Stowarzyszenie „Stąd Jesteśmy” w Radecznicy, uprzejmie informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu POPŻ w dniu 30 i 31 marca 2020 roku odbędzie się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem.

Jednak z uwagi na stan epidemii ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2, należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez  Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Po odbiór żywności zgłaszamy się wyłącznie o wyznaczonej godzinie.
 2. Stosujemy się do poleceń osób odpowiadających za wydawanie żywności oraz pilnujących porządku.
 3. Na swoją kolejkę oczekujemy na zewnątrz pomieszczenia.
 4. W sytuacji większej liczby osób ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej.
 5. Jeżeli przyjechaliśmy samochodem, to na swoją kolejkę oczekujemy najlepiej w samochodzie.
 6. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności.
 7. Odbieramy żywność ze stolika, wystawionego przed pomieszczeniem, w którym znajduje się żywność i pakujemy do przyniesionych przez siebie pojemników.
 8. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi, w takiej sytuacji do obioru żywności upoważniamy osoby, które są w stanie nam odebrać żywność i dostarczyć do domu.
 9. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2020 roku, w celu zachowania jak największej ostrożności, w trosce o zdrowie nas wszystkich, osoby odbierające żywność nie będą podpisywały jej odbioru. Osoba wydającą żywność, po zaznaczeniu w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych, jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone, swoim podpisem potwierdza wydanie artykułów.
 10. W przypadku pytań oraz wątpliwości w sprawie odbioru żywności możemy zadzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy, pod Nr telefonu 84 681 81 61.

Za utrudnienia przepraszamy i jeszcze raz prosimy o zastosowanie się do powyższych poleceń oraz wskazówek.

                                                                                                                              Z poważaniem       

................................................................................................................................................

INFORMACJA

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 25 marca 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 522).

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

Uchylając przepis nałożono na osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej (RP), w ramach wykonywania przez te osoby czynności zawodowych w RP lub państwie sąsiadującym, obowiązek odbycia kwarantanny.

Dodano przepis: W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze RP przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

 1. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
 3. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
 4. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

1) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r.poz.295) – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Ograniczenia w zakresie przemieszczania się wskazanego w ww. pkt 1 nie stosuje się do osób najbliższych w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

................................................................................................................................................

INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 marca 2020 r.


Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).


Przepisy ogólne


W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się

W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
W okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana:
1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, informację o:

 1. adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 2. numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;

2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

................................................................................................................................................

 I N F O R M A C J A    

 

     Uprzejmie informujemy, że w dniu 20.03.2020 r. (piątek) Urząd Gminy w Radecznicy  będzie czynny do godziny 13:30.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy. 

   

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski