Licznik odwiedzin

3378716

KGW Dzielce w finale konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”

 

       W dniach 10 - 11 lipca 2020 roku w hali OSiR w Zamościu odbył się trzeci półfinał konkursu ,,Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”, który zgromadził łącznie 55 Kół Gospodyń Wiejskich z 5 powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego i janowskiego.  Naszą Gminę reprezentowało KGW z Dzielec. Tematem przewodnim konkursu były jabłka lubelskie. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń rywalizowały w kategoriach na najlepszą szarlotkę, na najlepszą potrawę z wykorzystaniem lubelskich jabłek oraz na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy. 

Łącznie Komisja konkursowa oceniła 81 szarlotek, 73 potrawy z wykorzystaniem lubelskich jabłek oraz 143 wyroby rękodzielnicze. W Konkursie na najlepszą szarlotkę z wykorzystaniem lubelskich jabłek „Wyśmienita szarlotka dzielecka z miodem i bakaliami” została doceniona i zajęła III miejsce w powiecie zamojskim. 
W piątek, 2 października w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się gala finałowa konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” podczas której Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dzielcach, odebrały nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepszą szarlotkę z wykorzystaniem lubelskich jabłek w powiecie zamojskim. Serdeczne gratulacje!

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

................................................................................................................................................

Wojewoda Lubelski
poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy
w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu
województwa lubelskiego


W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych
rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu
z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej
solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.
Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem
zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia.
W szczególności poszukuje się następujących lekarzy specjalistów lub lekarzy kończących szkolenie specjalistyczne w zakresie:

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • medycyny ratunkowej,
 • wszystkich dziedzin chirurgicznych – szczególnie pożądani są lekarze chirurdzy posiadający podstawowe umiejętności obsługi respiratora,
 • neonatologii posiadający umiejętności obsługi respiratora,
 • neurologii,
 • medycyny rodzinnej.

Ponadto poszukuje się personelu pielęgniarskiego celem udzielania świadczeń zdrowotnych
z zakresu:

 • anestezjologii i intensywnej opieki medycznej,
 • chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem pneumonologii,
 • chirurgii,
 • neurologii,
 • medycyny ratunkowej.

Zakres obowiązków związanych z pracą w szpitalu tymczasowym będzie określany w zależności od specjalizacji oraz zakresu umiejętności deklarowanej po przyjęciu do pracy.

Zgłoszenia osób chętnych, a także zapytania, prosimy pilnie wysyłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. kontaktowy w godzinach pracy Urzędu (godz. 7.30 – 15.30): (81) 307 96 90

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKIEROWANIA DO PRACY W SZPITALU TYMCZASOWYM

1. Kto i na jakiej podstawie prawnej kieruje osoby do pracy?
Podstawą do skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii jest art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 t.j.). Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy Wojewoda, a w razie
skierowania do pracy na obszarze innego województwa - minister właściwy do spraw zdrowia.
2. Kogo można skierować do pracy?
Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą zostać skierowani pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.
3. Kto nie podlega skierowaniu do pracy?
Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:

 • osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat,
 • kobiety w ciąży;
 • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
 • osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
 • osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 • osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
 • inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
 • osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 152), oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto w przypadku, gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana
wyłącznie jedna z nich.

4. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje wynagrodzenie za pracę w podmiocie, do którego została skierowana i w jakiej wysokości?
Aktualnie osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.
W związku z przyjęciem w dniu 22 października 2020 r. przez Sejm RP nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (ustawa jest nadal procedowana), planowane jest podwyższenie pensji personelu medycznego skierowanego przez Wojewodę do 200 proc. z dotychczasowego 150 proc. przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy.
Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.
5. Na jakiej podstawie osoba skierowana wykonuje pracę w podmiocie, do którego została skierowana?
Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, wskazana w decyzji o skierowaniu do pracy, nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.
6. Jakie inne, poza wynagrodzenie za pracę, świadczenia przysługują osobie skierowanej do pracy?
Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.
7. Czy osobie skierowanej do pracy przysługuje urlop u dotychczasowego pracodawcy?
Tak, osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji o skierowaniu do pracy. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.
8. Czy osoba, która nie podlega skierowaniu do pracy, może zostać skierowana na własną prośbę?
Tak, osoba, która znajduje się w kategorii osób, które nie podlegają kierowaniu do pracy (pkt 4), może zgłosić się dobrowolnie do pracy na podstawie skierowania. Taka osoba zostanie skierowana do pracy jeżeli podpisze oświadczenie, w którym wyrazi zgodę na skierowanie do pracy.
9. Na jaki okres czasu Wojewoda może skierować do pracy?
Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.
10. Czy można odwołać się od decyzji Wojewody o skierowaniu do pracy?
Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. Od decyzji Wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia. Wniesienie środka odwoławczego
nie wstrzymuje wykonania decyzji, co oznacza, że pomimo wniesienia odwołania należy stawić się do pracy w miejscu i czasie wskazanym w decyzji.
11. Czy osoba kierowana do pracy musi dostać decyzję na piśmie?
Decyzje o skierowaniu do pracy mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie. Ponadto decyzje te nie wymagają uzasadnienia. Jednocześnie decyzje przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.
12. Czy osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę u dotychczasowego pracodawcy?
Przez czas trwania obowiązku pracy, z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji.
13. Jakie konsekwencje grożą za niepodporządkowanie się decyzji o skierowaniu do pracy?
Osoba, która nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii, podlega karze grzywny w wysokości do 5 tys. zł oraz karze administracyjnej od 5 tys. zł do 30 tys. zł. Ponadto na osobę, która w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł

................................................................................................................................................

 Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

   14 października w całej Polsce świętujemy Dzień Edukacji Narodowej powszechnie zwanym  Dniem Nauczyciela. Obchodzony jest w rocznicę utworzenia w 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego - Komisji Edukacji Narodowej.

Tego dnia nauczyciele, pracownicy administracji  oraz obsługi placówek oświatowych otrzymują życzenia i podziękowania za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia. W szkołach odbywają się uroczyste akademie i apele.

Z tej okazji w czwartek 22 października  w Urzędzie Gminy w Radecznicy miało miejsce spotkanie okolicznościowe. Wójt Gminy Marian Szuper złożył dyrektorom szkół oraz za ich pośrednictwem wszystkim nauczycielom i pracownikom szkół z terenu naszej gminy serdeczne podziękowania za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych oraz zaangażowanie w pracę na rzecz oświaty, wychowania dzieci i młodzieży w Gminie Radecznica. Wyróżnieni nauczyciele otrzymali  Nagrodę Wójta.

Podczas spotkania na ręce dyrektorów zostały przekazane komputery, które Gmina Radecznica zakupiła w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą: Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, osi priorytetowej I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Kwota otrzymanego dofinansowania w wysokości 59 999,85 zł umożliwiła zakup 30 szt. laptopów, które trafiły do szkół, wg następującej ilości:

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Radecznicy – 14 szt.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaburzu – 5 szt.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Gorajcu – 6 szt.
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarnymstoku – 5 szt.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

................................................................................................................................................

WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

  

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu

21 październik 2020 r. godz.10ºº, Urząd Gminy w Radecznicy, sala konferencyjna pokój nr 3, przetarg ustny ograniczony.

2.Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Działka  nr 412/1 o pow.0,25ha położona w Zaburzu,  KW nr ZA1Z/001211259/0 , Dec. Woj. Lubelskiego nr GN-Z.7510.1.3.2020.MG

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa      w przetargu

Dopuszczono 2osoby, nie dopuszczono 0 osób

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu

Cena wywoławcza 7.733,00zł, cena osiągnięta w przetargu 8.000,00zł

5. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

Dębska Maria

  

Radecznica, 21.10.2020 r.

WÓJT GMINY

/-/ Marian Szuper

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski