Licznik odwiedzin

3373277

 

Szanowni Państwo,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, ograniczona została liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Placówce Terenowej KRUS w Biłgoraju. W Placówce Terenowej KRUS może przebywać na raz jedna osoba na jedno stanowisko obsługi[i].

W miarę możliwości prosimy o kontakt z jednostką poprzez:

- portal eKRUS.gov.pl,

- wrzutnię na dokumenty,

- profil zaufany e-PUAP,

- telefon nr  84 688 24 10

- pocztę elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie terminu i godziny wizyty.  

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.                                   [i] Ograniczenie nie dotyczy: dziecka do ukończenia 13. roku życia, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza, innych sytuacji prawnie dopuszczalnych.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

            22-463 RADECZNICA

                 ul. B. Prusa 21

            tel. (0-84) 68-18-161

UWAGA!!!

 

     Zwracamy się z prośbą do interesantów o ograniczenie wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radecznicy do niezbędnego minimum w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym przez wirus SARS-Co V-2. Przed wizytą w GOPS prosimy najpierw o kontakt telefoniczny.

     Prosimy o załatwianie spraw przez kontakt telefoniczny lub elektronicznie. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, 300+, funduszu alimentacyjnego itp. można złożyć przez internet (portal Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ). W razie problemów ze złożeniem wniosku on-line prosimy o kontakt telefoniczny.

     Zgodnie z § 24a pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do dnia 4 grudnia 2020 r. kierownicy jednostek organizacyjnych polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3-8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

      Zgodnie z § 24a pkt 2 w/w rozporządzenia, kierujący jednostką organizacyjną może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

  Kontakt osobisty zalecany jest jedynie w sprawach PILNYCH, wymagających NIEZWŁOCZNEGO załatwienia.

 

         Tel. stacjonarny: 84/ 68 18 161

         Tel. komórkowy – Kierownik GOPS: 510 203 218

         Tel. komórkowy pracownicy socjalni: 510 203 219

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z up. KIEROWNIKA          

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Justyna Górniak-Mameła          

................................................................................................................................................

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 listopada 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

      Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829, 1871 i 1917) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 7 po wyrazach „Służbie Kontrwywiadu Wojskowego” dodaje się przecinek i wyrazy „Żandarmerii Wojskowej, Wojskom Obrony Terytorialnej”;

2) w § 3a:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Obowiązku poddania się kwarantannie zgodnie z ust. 1 nie stosuje się do osoby wykonującej zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.”,

c) uchyla się ust. 5;

3) § 3b otrzymuje brzmienie:

„§ 3b. 1. W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, izolacją albo izolacją w warunkach domowych, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

2. Informacja o objęciu osoby kwarantanną, izolacją albo izolacją w warunkach domowych może być przekazana tej osobie ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.”;

4) w § 4 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6. Podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 2a i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870), jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, o których mowa w tych przepisach, poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie obejmuje dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

7. Podstawą do wypłaty osobie poddanej kwarantannie, o której mowa w § 3a ust. 4a, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny na podstawie § 3a ust. 4a. Oświadczenie zawiera imię i nazwisko ubezpieczonego, jego numer PESEL, jeżeli go posiada, informację o dniu rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia oraz dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, oraz podpis ubezpieczonego. Pracodawca albo podmiot obowiązany, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.”;

5) w § 6 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30) jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz w przypadku działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc.”;

6) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

„§ 24a. 1. Do dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).

2. Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.”;

7) w § 26:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

  • „3) pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.”,

b) w ust. 2 wyrazy „ust. 1 pkt 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1 pkt 2 i 3”,

c) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

  • „2c. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w odniesieniu do pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, którym poruszają się osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie.”;

8) w § 28 w ust. 11:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Ograniczenia liczby osób” zastępuje się wyrazem „Zakazu”,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   „1) szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych;”,

c) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

   „6) szkoleń, kursów, egzaminów, testów i kwalifikowania związanych z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o drogach publicznych, ruchu drogowym, transporcie drogowym, transporcie kolejowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych oraz przepisów prawa lotniczego.”.

   § 2. Przepis § 24a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się także do pracowników urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym, którym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną wydali polecenia wykonywania pracy zdalnej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Pracownicy ci świadczą pracę zdalną po tym dniu na podstawie dotychczasowych poleceń.

    § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 w zakresie § 4 ust. 6, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 października 2020 r.

Prezes Rady Ministrów:

M. Morawiecki      

 

................................................................................................................................................

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY RADECZNICA

 

     W związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Radecznica, zwracam się o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy w Radecznicy. Prosimy o załatwianie spraw tylko NIEZBĘDNYCH I TERMINOWYCH.

Zachęcamy do kontaktu z tutejszym Urzędem w formie kontaktu telefonicznego.

>>>>SZCZEGÓŁOWY WYKAZ TELEFONÓW<<<<

 

Wpłat można dokonywać za pomocą bankowości elektronicznej na niżej wskazane rachunki bankowe:

1. Należności główne za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na numer rachunku bankowego:

46 9632 0006 2002 1600  0055  0039

2. Koszty upomnienia i odsetki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz pozostałe zobowiązania (m.in. raty podatku, opłatę za wodę, ścieki)  należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy tj. 

05 9632 0006 2002 1600  0055  0001.

................................................................................................................................................

KGW Dzielce w finale konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”

 

       W dniach 10 - 11 lipca 2020 roku w hali OSiR w Zamościu odbył się trzeci półfinał konkursu ,,Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”, który zgromadził łącznie 55 Kół Gospodyń Wiejskich z 5 powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego i janowskiego.  Naszą Gminę reprezentowało KGW z Dzielec. Tematem przewodnim konkursu były jabłka lubelskie. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń rywalizowały w kategoriach na najlepszą szarlotkę, na najlepszą potrawę z wykorzystaniem lubelskich jabłek oraz na najpiękniejszy wyrób rękodzielniczy. 

Łącznie Komisja konkursowa oceniła 81 szarlotek, 73 potrawy z wykorzystaniem lubelskich jabłek oraz 143 wyroby rękodzielnicze. W Konkursie na najlepszą szarlotkę z wykorzystaniem lubelskich jabłek „Wyśmienita szarlotka dzielecka z miodem i bakaliami” została doceniona i zajęła III miejsce w powiecie zamojskim. 
W piątek, 2 października w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się gala finałowa konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa” podczas której Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dzielcach, odebrały nagrodę za zajęcie III miejsca w konkursie na najlepszą szarlotkę z wykorzystaniem lubelskich jabłek w powiecie zamojskim. Serdeczne gratulacje!

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski